مسئول مالی و اداری

نام و نام خانوادگی: مهدی محسنی
شرح وظایف:

- بررسی و تصویب صورت‌های مالی.
- تصمیم‌گیری پیرامون تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان و چگونگی استفاده بهینه از منابع مالی موجود و نظارت بر وضعیت نقدی سازمان.
- ارائه نقطه نظرات در تدوین آئین نامه‌های مالی